Hướng đạo dựa vào đâu và nền tảng nào để giáo dục?

Hướng đạo là phương pháp giáo dục tuần tự dựa trên Lời Hứa và Luật Hướng đạo; theo Hệ thống hàng đội; cho các em học bằng thực hành; sử dụng chương trình tiệm tiến từ dễ đến khó, dựa trên sở thích từng lứa tuổi; sinh hoạt ngoài thiên nhiên; có người lớn yểm trợ. Trọng tâm của nền tảng giáo dục Hướng Đạo là Lời hứa và Luật.

Luật Hướng đạo được lập ra trên các điều luật của Hiệp sĩ thời Trung cổ. Các ý tưởng trong Hướng đạo được BP lấy từ phong tục tập quán của dân Zulu và các bộ tộc thiện chiến Phi châu, chiến binh Nhật Bản, người Ấn độ, một số truyện thời bấy giờ, … và một số do ông tự nghĩ ra.

(Visited 10 times, 1 visits today)