Những ai được gia nhập Hướng đạo?

Hướng đạo là một phong trào quần chúng thâu nhận tất cả mọi người, mọi thành phần, không phân biệt bản sắc, chủng tộc, tôn giáo, chính kiến, thành phần xã hội.

(Visited 15 times, 1 visits today)