Tiền lương của các huynh trưởng ai trả? Có ai tài trợ không?

Huynh trưởng Hướng đạo phải có tiền mới sinh hoạt được, như vậy phải có nguồn tài trợ lâu dài: thuở nhỏ thì có cha mẹ hỗ trợ, tuổi trung niên thì tự kiếm tiền, khi về già thì hưởng lương hưu từ con cháu để chơi.

Huynh trưởng hoạt động dựa trên sự tình nguyện. Thiện chí và Lý tưởng Hướng đạo trong mỗi thành viên là động lực di trì phong trào.

(Visited 29 times, 1 visits today)